Bằng cấp tốt nghiệp và tổ chức lễ trao bằng Chương trình đào tạo từ xa – AOF ELearning

Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo, chuyển loại hình đào tạo và tổ chức lễ trao bằng

Bằng tốt nghiệp đại học từ xa được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành).

Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học như sau:

  • Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
  • Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
  • Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
  • Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Hạng tốt nghiệp đại học từ xa của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Có khối lượng của các học phần phải thi lại (gồm cả học lại) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;
  • Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo cấp Học viện trở lên trong thời gian học.

Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 31 của Quy định này đối với một số chương trình đào tạo tương ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với các ngành đào tạo đó.

Sinh viên còn nợ chứng chỉ chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về Học viện trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình đào tạo của Học viện. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển sang các chương trình khác theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Quy định này.

Bảo lưu kết quả và miễn học học phần

  • Một học phần được phép miễn học theo diện bảo lưu kết quả khi sinh viên đã có điểm trung bình chung tích lũy học phần tương đương trong thời gian học để lấy văn bằng thứ nhất của Học viện. Số tín chỉ tích lũy của một học phần bảo lưu được tính theo số tín chỉ của học phần nằm trong chương trình đào tạo hiện thời.
  • Việc xem xét miễn học, bảo lưu kết quả đối với sinh viên thuộc diện chuyển trường do Giám đốc Học viện quyết định.
  • Sinh viên đã có quyết định xóa tên do bỏ học, nghỉ học hoặc bị buộc thôi học nếu tham gia thi lại tuyển sinh và trúng tuyển vào hệ chính quy thì phải học lại toàn bộ chương trình đào tạo – không được xét miễn học phần trừ các học phần đã được cấp các chứng chỉ riêng (Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất).
  • Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức theo nghi thức trang trọng cấp Học viện. Ban điều hành chương trình ĐTTX là đầu mối, phối hợp với các đơn vị của Học viện tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tại Học viện hoặc tại Trạm ĐTTX nơi có đông sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *